The Leading eBooks Store Online 4,130,202 members ⚫ 1,348,641 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Apache 2. Leksykon kieszonkowy

Apache 2. Leksykon kieszonkowy by Andrew Ford
Buy this eBook
US$ 6.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

"

Podr?czne ?ród?o informacji na temat Apache!

 • Jak wykorzysta? mechanizm mod_rewrite?
 • Jak kontrolowa? dost?p do zasobów?
 • Jak stosowa? bezpieczny protokó? SSL?

Apache jest jednym z najpopularniejszych serwerów HTTP. Jego zalety to niezawodno??, wydajno?? i elastyczno??. Mo?na go uruchomi? praktycznie w dowolnym systemie. Istotny jest równie? fakt, ?e Apache to rozwi?zanie ca?kowicie bezp?atne! Pierwsza oficjalna wersja tego serwera ukaza?a si? w 1995 roku. Oznaczono j? numerem 0.6.2. Po blisko pi?tnastu latach rozwi?zanie to zyska?o ogromn? rzesz? u?ytkowników. Spo?eczno?? zwi?zana z tym narz?dziem jest niezwykle ch?tna do pomocy, co niew?tpliwie stanowi jeszcze jeden niezmiernie wa?ny atut, przemawiaj?cy na korzy?? Apache.

Niniejszy leksykon jest ?wietn? pozycj? dla tych osób, które mia?y ju? styczno?? z serwerem Apache lub chc? szybko opanowa? konkretne zagadnienia zwi?zane z jego konfiguracj?. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz wszystkie dyrektywy, które mog? by? przydatne w codziennej pracy. Dowiesz si?, jak skonfigurowa? ?rodowisko serwera, oraz poznasz zasady odwzorowywania adresów URL. Ponadto nauczysz si? zapewnia? odpowiedni? kontrol? dost?pu do poszczególnych zasobów i korzysta? z takich mechanizmów, jak filtry, metadane lub procedury obs?ugi. Wiele cennych informacji, zawartych w tej por?cznej ksi??ce, sprawi, ?e codzienna praca z serwerem Apache b?dzie dla Ciebie przyjemno?ci?!

 • Ogólne zagadnienia zwi?zane z prac? i konfiguracj? Apache
 • Konfiguracja wirtualnych hostów (VirtualHost)
 • Zarz?dzanie procesami
 • Odwzorowanie adresów URL
 • Przekszta?canie adresów z wykorzystaniem mod_rewrite
 • Kontrola dost?pu
 • Uwierzytelnianie z u?yciem mechanizmów HTTP Basic, HTTP Digest
 • Zastosowanie metadanych dokumentów
 • Manipulowanie nag?ówkami HTTP
 • Wykorzystanie skryptów CGI
 • Zastosowanie WebDAV
 • U?ywanie filtrów
 • Buforowanie tre?ci
 • Konfiguracja i wykorzystanie bezpiecznego protoko?u SSL
 • Logowanie zdarze?

Skonfiguruj Apache zgodnie ze swoimi potrzebami!

"

Helion; January 2010
ISBN 9781457175398
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Apache 2. Leksykon kieszonkowy
Author: Andrew Ford
 
Subject categories
ISBNs
9781457175374
9781457175398
9788324621798