The Leading eBooks Store Online 4,416,707 members ⚫ 1,552,143 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Access. Analiza danych. Receptury

Access. Analiza danych. Receptury by Ken Bluttman
Buy this eBook
US$ 14.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!

  • Jak stosowa? wska?niki statystyczne do analizy danych biznesowych?
  • Jak rozszerza? funkcjonalno?? zapyta? SQL, stosuj?c skrypty VBA?
  • Jak przetwarza? dane i przenosi? je mi?dzy bazami Access?

Access to znane ju? narz?dzie s?u??ce do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalaj?cych efektywnie wykonywa? zadania, które pocz?tkowo mog? wydawa? si? skomplikowane. Ksi??ka przedstawia przyk?ady kwerend, metody przenoszenia danych pomi?dzy bazami Access, obliczania wielu wska?ników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnie? - wszystko pod k?tem analizy i przetwarzania danych. Ka?da zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwi?zania problemu wraz ze szczegó?owym omówieniem metody post?powania oraz analiz? kodu.

Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podr?cznik przeznaczony zarówno dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników bazy danych Access, jak i do?wiadczonych. Dzi?ki przejrzystemu j?zykowi i mnogo?ci poruszonych zagadnie? ka?dy, niezale?nie od stopnia zaawansowania, mo?e poszerzy? swoj? wiedz?. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik u?atwiaj?cych codzienn? prac? z bazami danych, co czyni j? atrakcyjn? nawet dla osób doskonale pos?uguj?cych si? baz? Access. Jest to tak?e kompendium wiedzy niezb?dnej ka?demu, kto chce wyci?ga? ze zbiorów danych naprawd? cenne informacje.

  • Tworzenie kwerend ró?nych typów
  • Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych
  • Przetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie ?a?cucha znaków
  • Zastosowanie tabel, modyfikacja zawarto?ci systemu Windows, szyfrowanie danych
  • Wykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQL
  • Rozwi?zywanie problemów biznesowych
  • Obliczanie wska?ników statystycznych

Baza danych to fundament biznesu - zobacz, jak efektywnie ni? zarz?dza?!

Helion; May 2008
ISBN 9781457175923
Read online, or download in DRM-free EPUB
Title: Access. Analiza danych. Receptury
Author: Ken Bluttman; Wayne S. Freeze
 
Subject categories
ISBNs
1457175924
9781457175923
9781457175947
9788324612857