Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

by James Shore,

Subject categories
ISBNs
 • 9788324616145
 • 9781457176043
 • 9781457176029

Zbiór praktycznych wskazówek dla producentów oprogramowania

 • Jak wdro?y? metodologi? programowania zwinnego?
 • W jaki sposób zaanga?owa? klientów w projekt?
 • Jak kontrolowa? jako?? produktów?

Programowanie zwinne (Agile Development) to obecnie jedna z najpopularniejszych metodologii zarz?dzania projektami programistycznymi. Metodyka Agile jest szczególnie u?yteczna w ma?ych zespo?ach programistycznych, w których z racji u?atwionej komunikacji nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Programowanie zwinne opiera si? na iteracyjnej realizacji kolejnych etapów projektu. Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest efektywna wspó?praca mi?dzy cz?onkami zespo?u projektowego.

Ksi??ka "Agile Development. Filozofia programowania zwinnego" to przewodnik po programowaniu ekstremalnym, oznaczanym zwykle skrótem XP, które jest jedn? z technik wchodz?cych w sk?ad tej metodyki. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak wdra?a? metodologi? Agile w firmie, na czym polega programowanie ekstremalne i jak? rol? w procesie pe?ni? poszczególni cz?onkowie grupy projektowej. Nauczysz si? budowa? zespó? i okre?la? zakresy zada? osób bior?cych udzia? w pracach, planowa? harmogram udost?pniania kolejnych wersji produktu oraz kierowa? procesem jego tworzenia. Poznasz metody testowania programu i usuwania z niego b??dów, zasady pisania dokumentacji oraz regu?y prowadzenia spotka? roboczych z klientami.

 • Wdra?anie programowania zwinnego
 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Cz?onkowie zespo?u XP
 • Zarz?dzanie zespo?em
 • Anga?owanie klienta w proces wytwórczy
 • Tworzenie raportów
 • Udost?pnianie kolejnych wersji systemu
 • Standardy pisania kodu
 • Testowanie i usuwanie b??dów
 • Optymalizacja wydajno?ci programu

Od filozofii do mistrzostwa w zwinnym programowaniu!

 • Helion; July 2008
 • ISBN 9781457176043
 • Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
 • Title: Agile Development. Filozofia programowania zwinnego
 • Author: James Shore; Chromatic
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324616145
 • 9781457176043
 • 9781457176029