The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Web 2.0. Przewodnik po strategiach

Web 2.0. Przewodnik po strategiach by Amy Shuen
Buy this eBook
US$ 10.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj strategie i modele biznesowe, które podnios? wyniki finansowe Twojej firmy!

 • Jak zarabia?, dostarczaj?c us?ugi za darmo?
 • Jak stworzy? dochodowy biznes, oparty na Web 2.0?
 • Jak w??czy? strategie Web 2.0 w istniej?ce przedsi?wzi?cie?

Je?li my?lisz, ?e Web 2.0 to wy??cznie technologia budowy interaktywnych portali internetowych, jeste? w b??dzie. Web 2.0 to rewolucja! To nowy sposób komunikacji przez internet, umo?liwiaj?cy u?ytkownikom wspólne tworzenie witryny i dzielenie si? wiedz?. Dzi?ki efektom sieci Web 2.0 staje si? ?ród?em okazji biznesowych. Jest miejscem, gdzie zaawansowana technologia ??czy si? z biznesem i gdzie -- udost?pniaj?c us?ugi za darmo -- mo?esz zarabia?. Web 2.0 przyjmuje bowiem fundamentalnie odmienny punkt widzenia na relacje mi?dzy biznesem, klientami i partnerami, a wi?c udost?pnia nam wszystkim nowe modele biznesowe.

Ksi??ka "Web 2.0. Przewodnik po strategiach" zawiera omówienie wszystkich potrzebnych w biznesie technik i narz?dzi analitycznych, co sk?ada si? na ogólny obraz ekonomii opartej na Web 2.0. Z tego podr?cznika dowiesz si?, jak powstaj? efekty sieci, w jaki sposób prowokowa? i wykorzystywa? okazje biznesowe oraz zarabia? pieni?dze na dostarczonych przez u?ytkowników warto?ciach. Uwierzysz, ?e za pomoc? Web 2.0 mog? bogaci? si? i korporacje, i niewielkie przedsi?biorstwa. Poznasz sprawdzone narz?dzia i strategie oraz rewolucyjne modele biznesowe, stosowane przez takie firmy, jak Google czy Amazon. Pami?taj, ?e tym firmom przynios?y one wielki sukces i ogromne zyski.

 • Wspólna warto?? u?ytkowników portalu
 • Odkrywanie i wykorzystywanie grup internetowych
 • Pozytywne efekty sieciowe w Web 2.0
 • Spieni??anie sieci spo?ecznych
 • Koszty pozyskania klienta i szybko?? wzrostu zysku z reklam
 • Tworzenie warto?ci w sieciach spo?ecznych
 • Rozwijanie zdolno?ci adaptacyjnych przez Web 2.0
 • Style innowacji
 • Tworzenie biznesplanów Web 2.0

Przy??cz si? do rewolucji Web 2.0 i zarabiaj w internecie


Wyró?nienie Magazynu Literackiego KSI??KI

Redakcja Magazynu Literackiego KSI??KI przyzna?a ksi??ce "Web 2.0 - przewodnik po strategiach" w kwietniu 2009 roku Wyró?nienie za ksi??k? miesi?ca w kategorii Ekonomia

Helion; January 2009
288 pages; ISBN 9781457176975
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: Web 2.0. Przewodnik po strategiach
Author: Amy Shuen
 
Subject categories
ISBNs
9781457176975
9781457176999
9788324619238