The Leading eBooks Store Online 4,410,490 members ⚫ 1,532,108 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

Ajax. Implementacje

Ajax. Implementacje by Shelley Powers
Buy this eBook
US$ 12.00
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Podš?aj za swojš wyobra?niš
i usprawniaj strony www za pomocš efektów Ajaksa!

 • Jak u?ywa? kodu JavaScript do rozwišzywania problemu niestandardowych atrybutów?
 • Jak ?šczy? funkcje obs?ugi zdarze??
 • Jak tworzy? zaawansowane efekty bazujšce na CSS?

Ajax to co? wi?cej ni? zbiór technologii obejmujšcy j?zyki oparte na znacznikach, jest bowiem narz?dziem, które -- ewoluujšc -- na bie?šco dotrzymuje kroku rozwijajšcej si? technice informatycznej, a tak?e wyobra?ni programistów. Po zastosowaniu stopniowego usprawniania mo?na dodawa? nowoczesne efekty Ajaksa i w ten sposób przenosi? tradycyjne aplikacje sieciowe i ich funkcjonalno?? na wy?szy poziom.

"Ajax. Implementacje" to ksiš?ka dla programistów, którzy majš do?wiadczenie w tworzeniu witryn internetowych i sš zainteresowani ulepszaniem istniejšcych ju? aplikacji. Czytajšc jš, nauczysz si?, jak zwi?ksza? mo?liwo?ci stron www poprzez dodawanie do nich efektów Ajaxa, dowiesz si?, jak korzysta? z j?zyka SVG oraz obiektu Canvas. Poznasz jednš z najciekawszych mo?liwo?ci Ajaksa, czyli dodawanie us?ug sieciowych i ?šczenie danych bezpo?rednio na stronach internetowych na wiele ró?nych sposobów. "Ajax. Implementacje" zawiera ca?š niezb?dnš wiedz? potrzebnš, aby mie? nowoczesne i funkcjonalne strony www, nie budujšc ich od nowa.

 • Stronicowanie w Ajaksie
 • Strefa bezpiecze?stwa i zabezpieczenia j?zyka JavaScript
 • Obs?uga zdarze? zgodna z Ajaksem
 • System obs?ugi zdarze? Dojo i obiekty docelowe
 • Dane dynamiczne
 • Prawid?owe wspó?dzia?anie Ajaksa z innymi elementami aplikacji
 • Efekty bibliotek zewn?trznych s?u?šce do obs?ugi danych
 • Historia, nawigacja i miejsca w aplikacjach jednostronicowych
 • Dodawanie zaawansowanych efektów wizualnych
 • Witryny typu mashup
 • Skalowanie, infrastruktura i tworzenie witryn od podstaw

Helion; April 2008
ISBN 9781457176890
Read online, or download in DRM-free EPUB
Title: Ajax. Implementacje
Author: Shelley Powers