jQuery Mobile

by

Subject categories
ISBNs
 • 9788324647729
 • 9781457177941
 • 9781457177927

Aplikacje mobilne dla ka?dego!

Mimo ?e na rynku wci?? wiod? prym tylko dwa systemy operacyjne dla urz?dze? mobilnych, tworzenie aplikacji natywnych przeznaczonych wy??cznie dla nich jest zbyt czasoch?onne. Przysz?o?? nale?y do tych aplikacji, które b?d? kompatybilne z wieloma platformami sprz?towymi. Jednak lista problemów, z jakimi musi si? zmierzy? projektant takiego oprogramowania, jest d?uga. Czy co? mo?na na to poradzi?? Tak! Rozwi?zaniem s? bogate mo?liwo?ci HTML5 i CSS3! Je?eli do?o?y? do tego genialn? bibliotek? jQuery Mobile, otrzymamy wybitne trio, pozwalaj?ce stworzy? aplikacje, które b?d? spójnie wygl?da? i dzia?a? na wielu ró?nych urz?dzeniach.

Dzi?ki tej ksi??ce poznasz mo?liwo?ci jQuery Mobile i przekonasz si?, ?e tworzenie aplikacji na urz?dzenia mobilne nie musi by? trudne. Dowiesz si?, jak przygotowa? struktur? strony oraz jak wykorzysta? dost?pne elementy interfejsu u?ytkownika. Nauczysz si? nawigowa? pomi?dzy stronami oraz korzysta? z okien dialogowych i formularzy. Znajdziesz tu te? informacje na temat mechanizmu zdarze? w jQuery Mobile oraz poznasz podstawy tworzenia w?asnych motywów graficznych. Ksi??ka ta jest idealn? pozycj? dla wszystkich osób chc?cych zaprojektowa? swoj? pierwsz? aplikacj? dla urz?dze? mobilnych.

jQuery Mobile pozwala na:

 • b?yskawiczne tworzenie aplikacji mobilnych
 • korzystanie z rozbudowanego mechanizmu zdarze?
 • ?atw? nawigacj? pomi?dzy stronami
 • tworzenie w?asnych motywów graficznych

Wykorzystaj ca?? zdobyt? wiedz? do stworzenia aplikacji mobilnej od pocz?tku do ko?ca!

 • Helion; December 2012
 • ISBN 9781457177941
 • Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
 • Title: jQuery Mobile
 • Author: Jon D. Reid
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324647729
 • 9781457177941
 • 9781457177927