The Leading eBooks Store Online 4,034,055 members ⚫ 1,328,001 ebooks

New to eBooks.com?

Learn more

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 by Omar AL Zabir
Buy this eBook
US$ 11.99
(If any tax is payable it will be calculated and shown at checkout.)

Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy
portali internetowych Web 2.0

 • Jak zaprojektowa? witryn? dla platformy ASP.NET i ASP.NET AJAX?
 • Jak rozbudowa? serwis zgodnie z zasadami ergonomii?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? serwera?

Portale sieciowe Web 2.0, opieraj?ce si? na technologii AJAX, umo?liwiaj? u?ytkownikom personalizowanie stron, a tak?e agregowanie danych z ró?nych ?róde?. Wszystko to sprawia, ?e s? doskona?ymi serwisami korporacyjnymi i nale?? do najefektywniejszych aplikacji sieciowych. Zastosowanie mechanizmów AJAX pozwala na udost?pnienie interaktywnego i rozbudowanego interfejsu, dzia?aj?cego znacznie szybciej i bardziej wydajnie ni? w tradycyjnych serwisach. Natomiast wykorzystanie wid?etów (komponentów typu plag-and-play) zapewnia przejrzysto?? architektury portalu i ?atwo?? jego rozbudowy, poniewa? s? one opracowywane niezale?nie od warstwy rdzeniowej systemu.

Ksi??ka "ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0" zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i ?rodowiska ASP.NET AJAX. W podr?czniku przedstawiono tak?e praktyczne rozwi?zania problemów zwi?zanych z projektowaniem, wdra?aniem, utrzymaniem, a tak?e skalowaniem i usprawnianiem serwisu. Dzi?ki tej pozycji poznasz poszczególne fazy budowy prototypowego portalu, zaawansowane techniki technologii AJAX oraz sposoby optymalizacji kodu. Nauczysz si? m. in. przygotowywa? wid?ety klienckie za pomoc? kodu JavaScript, tworzy? w?asne mechanizmy obs?ugi wywo?a?, zwi?ksza? wydajno?? serwera i skalowalno?? us?ug sieciowych. Zdob?dziesz zatem ca?? potrzebn? Ci wiedz? i umiej?tno?ci, które pozwol? zbudowa? stabilny, nowoczesny i bezpieczny portal internetowy.

 • Wprowadzenie do budowy portali internetowych
 • Architektura portali i wid?etów
 • Projekt warstwy sieciowej w ?rodowisku ASP. NET AJAX
 • Projekt warstwy danych i warstwy biznesowej na platformie NET 3.5
 • Wid?ety klienckie
 • Optymalizacja pracy ?rodowiska ASP.NET AJAX
 • Tworzenie asynchronicznych i transakcyjnych us?ug sieciowych z uwzgl?dnieniem buforowania danych
 • Skalowalno?? us?ug sieciowych
 • Zwi?kszenie wydajno?ci serwera i klienckiej cz??ci aplikacji
 • Zarz?dzanie witryn?

Zaprojektuj bardzo wydajn? i supernowoczesn? witryn? internetow?

Helion; December 2008
312 pages; ISBN 9781457167171
Read online, or download in DRM-free EPUB or DRM-free PDF format
Title: ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
Author: Omar AL Zabir