C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Joseph Albahari, Ben Albahari

Subject categories
ISBNs
 • 9788324618279
 • 9781457177248
 • 9781457177224

Poznaj nowo?ci j?zyka C# i podnie? wydajno?? programowania.

 • Co nowego w C# 3.0?
 • Jak skróci? i usprawni? swój kod?
 • Do czego s?u?y mechanizm LINQ?

C# jest obiektowym j?zykiem programowania zalecanym przez Microsoft dla platformy .NET Framework. Pozwala definiowa? wiele ró?norodnych elementów sk?adowych klas, nie tylko pola czy metody. Analiza struktury kodu umo?liwia tworzenie wysoce uniwersalnych mechanizmów operuj?cych na strukturze kodu nieznanej w czasie kompilacji. Wiedza programisty jest kluczem do wykorzystania wszystkich jego mo?liwo?ci. Leksykon stanowi bogate kompendium nowych rozwi?za? dost?pnych w C# 3.0 oraz ich implementacji. Opisane zagadnienia, dotycz?ce mechanizmu LINQ (Language Integrated Query), pozwalaj? na pozyskanie praktycznej wiedzy niezb?dnej we wspó?czesnym programowaniu. Ksi??ka C# 3.0 Leksykon kieszonkowy. Wydanie II, poruszaj?ca w sposób przejrzysty i rzeczowy ca?o?? poj?ciowych zmian koniecznych do opanowania C#, jest idealn? pozycj? dla wszystkich programistów, którym nieobca jest Java, C++ lub poprzednie wersje C#.

Do najwa?niejszych cech wyró?niaj?cych j?zyk C# w wydaniu 3.0 zaliczamy:
 • wyra?enia lambda,
 • metody rozszerzaj?ce,
 • niejawne typowanie zmiennych lokalnych,
 • sk?adni? ujmowania zapyta? w kodzie,
 • typy anonimowe,
 • niejawne typowanie tablic,
 • inicjalizatory obiektów,
 • w?a?ciwo?ci automatyczne,
 • metody cz??ciowe,
 • drzewa wyra?e?.

Nie tra? czasu na szukanie informacji! Programuj wydajnie i efektywnie z kieszonkowym leksykonem!

 • Helion; July 2008
 • ISBN: 9781457177248
 • Edition: 1
 • Read online, or download in DRM-free ePub or DRM-free PDF (digitally watermarked) format
 • Title: C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II
 • Author: Joseph Albahari; Ben Albahari
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324618279
 • 9781457177248
 • 9781457177224
Subject categories
ISBNs
 • 9788324618279
 • 9781457177248
 • 9781457177224