ESB. Magistrala us?ug korporacyjnych

by David A Chappell

Subject categories
ISBNs
 • 9788324691708
 • 9781492015864
 • 9781492015888

Integracja systemów dla praktyków!

Integracja systemów oraz zapewnienie komunikacji mi?dzy ró?nymi ich komponentami to ogromne wyzwanie. Podczas tworzenia w?asnych rozwi?za? prawdopodobnie natkniesz si? na dziesi?tki problemów. Dlatego warto rozwa?y? mo?liwo?? wykorzystania sprawdzonych narz?dzi. Nale?y do nich magistrala ESB (skrót od ang. Enterprise Service Bus). Magistrala taka zapewnia inteligentne zarz?dzanie ruchem, transformacj? danych, przesy?anie komunikatów i nie tylko. Brzmi obiecuj?co? Przekonaj si? sam!

Si?gnij po t? ksi??k? i poznaj interesuj?ce strategie wykorzystania ESB. Na pocz?tku znajdziesz podstawy — w?a?ciwo?ci magistrali, jej histori? oraz formaty wymiany komunikatów. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, jak skutecznie integrowa? us?ugi, wywo?ywa? komunikaty oraz korzysta? z niestandardowych adapterów. Ponadto skupisz si? na aspektach zwi?zanych z bezpiecze?stwem magistrali oraz jej konfiguracj?. Nauczysz si? równie? radzi? sobie w przypadku wyst?pienia problemów z przepustowo?ci? magistrali oraz opó?nieniami transferu. Ksi??ka ta jest unikaln? pozycj?, po?wi?con? interesuj?cym zagadnieniom zwi?zanym z magistral? ESB. Jest to Twoja lektura obowi?zkowa!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz mo?liwo?ci magistrali ESB
 • skonfigurujesz j? i wykorzystasz jej potencja?
 • rozwi??esz typowe problemy
 • zintegrujesz ró?ne systemy — niezale?nie od tego, czy to .NET czy Java!

Poznaj zaawansowane techniki integracji systemów!


 • Helion; August 2014
 • ISBN: 9781492015864
 • Edition: 1
 • Read online, or download in DRM-free PDF or DRM-free ePub (digitally watermarked) format
 • Title: ESB. Magistrala us?ug korporacyjnych
 • Author: David A Chappell
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324691708
 • 9781492015864
 • 9781492015888
Subject categories
ISBNs
 • 9788324691708
 • 9781492015864
 • 9781492015888