Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V

by Mark Lutz

Subject categories
ISBNs
 • 9788324694303
 • 9781492016625
 • 9781492016601

Podr?czny przewodnik po j?zyku Python!

J?zyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany zosta? na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych XX wieku i b?yskawicznie zacz?? zdobywa? uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Python sprawdza si? doskonale w pisaniu skryptów oraz narz?dzi, a w du?ym projekcie tak?e nie zawiedzie oczekiwa?. J?zyk ten korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz umo?liwia obiektowe i funkcyjne podej?cie do tworzonego programu. Jednym z jego najwa?niejszych atutów jest bardzo silna spo?eczno?? programistów, wymieniaj?ca si? na bie??co informacjami na temat praktycznych zastosowa? tego j?zyka. Dzi?ki temu uzyskanie odpowiedzi na trapi?ce Ci? pytania nie powinno stanowi? problemu.

Je?eli jednak chcesz mie? zawsze pod r?k? sprawdzone ?ród?o informacji, które pozwoli Ci w ka?dej sytuacji rozwia? w?tpliwo?ci, to trafi?e? na doskona?? pozycj?. Nale?y ona do serii „Leksykon kieszonkowy” i charakteryzuje si? niezwykle zwi?z?ym, przejrzystym uk?adem najwa?niejszych tre?ci oraz por?czn? form?. Znajdziesz tu szczegó?owe informacje na temat typów wbudowanych, wyj?tków, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i regu? zasi?gu. Kolejne wydanie tej ksi??ki zosta?o ulepszone i zaktualizowane o mnóstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne regu?y dziedziczenia. To doskona?e ?ród?o informacji na temat j?zyka Python!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz podstawy Pythona
 • zapoznasz si? z zasadami programowania w tym j?zyku
 • poznasz typy wbudowane
 • wykorzystasz standardowe modu?y
 • b?dziesz mie? zawsze pod r?k? solidne ?ród?o informacji o Pythonie

Najlepsze rozwi?zania typowych problemów!


 • Helion; September 2014
 • ISBN: 9781492016625
 • Edition: 1
 • Read online, or download in DRM-free PDF or DRM-free ePub (digitally watermarked) format
 • Title: Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V
 • Author: Mark Lutz
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324694303
 • 9781492016625
 • 9781492016601
Subject categories
ISBNs
 • 9788324694303
 • 9781492016625
 • 9781492016601