Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V

Mark Lutz,

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V
 
 

Podr?czny przewodnik po j?zyku Python!

J?zyk Python obecny jest na rynku od ponad 20 lat. Opracowany zosta? na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych XX wieku i b?yskawicznie zacz?? zdobywa? uznanie programistów na ca?ym ?wiecie. Python sprawdza si? doskonale w pisaniu skryptów oraz narz?dzi, a w du?ym projekcie tak?e nie zawiedzie oczekiwa?. J?zyk ten korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz umo?liwia obiektowe i funkcyjne podej?cie do tworzonego programu. Jednym z jego najwa?niejszych atutów jest bardzo silna spo?eczno?? programistów, wymieniaj?ca si? na bie??co informacjami na temat praktycznych zastosowa? tego j?zyka. Dzi?ki temu uzyskanie odpowiedzi na trapi?ce Ci? pytania nie powinno stanowi? problemu.

Je?eli jednak chcesz mie? zawsze pod r?k? sprawdzone ?ród?o informacji, które pozwoli Ci w ka?dej sytuacji rozwia? w?tpliwo?ci, to trafi?e? na doskona?? pozycj?. Nale?y ona do serii „Leksykon kieszonkowy” i charakteryzuje si? niezwykle zwi?z?ym, przejrzystym uk?adem najwa?niejszych tre?ci oraz por?czn? form?. Znajdziesz tu szczegó?owe informacje na temat typów wbudowanych, wyj?tków, programowania obiektowego oraz przetwarzania nazw i regu? zasi?gu. Kolejne wydanie tej ksi??ki zosta?o ulepszone i zaktualizowane o mnóstwo nowych informacji, takich jak wykorzystanie Python Launcher w systemie Windows czy formalne regu?y dziedziczenia. To doskona?e ?ród?o informacji na temat j?zyka Python!

Dzi?ki tej ksi??ce:

 • poznasz podstawy Pythona
 • zapoznasz si? z zasadami programowania w tym j?zyku
 • poznasz typy wbudowane
 • wykorzystasz standardowe modu?y
 • b?dziesz mie? zawsze pod r?k? solidne ?ród?o informacji o Pythonie

Najlepsze rozwi?zania typowych problemów! • ;
 • ISBN:
 • Edition:
 • Title:
 • Series:
 • Author:
 • Imprint:
 • Language:

In The Press


About The Author


Customer Reviews

Verified Buyer

Read online

If you’re using a PC or Mac you can read this ebook online in a web browser, without downloading anything or installing software.

Download file formats

This ebook is available in file types:

This ebook is available in:

After you've bought this ebook, you can choose to download either the PDF version or the ePub, or both.

DRM Free

The publisher has supplied this book in DRM Free form with digital watermarking.

Required software

You can read this eBook on any device that supports DRM-free EPUB or DRM-free PDF format.

Digital Rights Management (DRM)

The publisher has supplied this book in encrypted form, which means that you need to install free software in order to unlock and read it.

Required software

To read this ebook on a mobile device (phone or tablet) you'll need to install one of these free apps:

To download and read this eBook on a PC or Mac:

 • Adobe Digital Editions (This is a free app specially developed for eBooks. It's not the same as Adobe Reader, which you probably already have on your computer.)

Limits on printing and copying

The publisher has set limits on how much of this ebook you may print or copy. See details.

 • {{ format_drm_information.format_name }} unrestricted {{ format_drm_information.format_name }} {{format_drm_information.page_percent}}% pages every day{{format_drm_information.interval}} days {{ format_drm_information.format_name }} off
Read Aloud
 • {{ read_aloud_information.format_name }} on {{ read_aloud_information.format_name }} off
Subject categories
 •  > 
ISBNs