Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ci? s?uchali

by

Subject categories
ISBNs
 • 9788324628070
 • 9781457173202
 • 9781457173189

Sztuka bycia gwiazd? wyst?pie? publicznych

 • Jak hipnotyzowa? s?uchaczy i porywa? t?umy
 • Jak by? rozlu?nionym, zabawnym i kompetentnym mówc?
 • Jak stosowa? podr?czne sztuczki zawodowców
Scott Berkun prezentuje przyst?pny i praktyczny poradnik, pozwalaj?cy roz?o?y? sztuk? przemawiania na czynniki pierwsze i dog??bnie j? zrozumie?. Szerokie do?wiadczenie autora u?atwia zrozumienie l?ku przed wyst?powaniem publicznym, gdy? wi?kszo?? tego, czego si? obawiamy, istnieje wy??cznie w naszym umy?le
Michael Lopp, autor ksi??ki Managing Humans
Cyceron powiedzia?, ?e nale?y sprawi?, aby s?uchacze byli uwa?ni, otwarci oraz ufni. Jak to osi?gn??? Po pierwsze nale?y unika? pretensjonalnych nawi?za? do martwych ludzi. Po drugie nale?y przeczyta? przydatny i zabawny poradnik przemawiania, napisany przez Scotta Berkuna
Jay Heinrichs, autor ksi??ki Thank You for Arguing

Spó?​niasz si? na w?asn? prelekcj?, laptop zaczyna podejrzanie dymi?, na sali jest dziesi?? osób, spo?ród których po?owa przysypia, a reszta ?mieje si? szyderczo, stres parali?uje Ci struny g?osowe, a na dodatek gdzie? w okolicy podst?pnie czai si? szef, czekaj?c na Twoj? wpadk?. A jednak mimo to przeprowadzasz znakomit? i profesjonaln? prezentacj?, a zebrani skanduj? Twoje imi?, prosz?c o wi?cej. Przesada? Mo?e tylko odrobin?.

Autor tego hipnotycznego poradnika doskonale zna si? na rzeczy — w trakcie swojej kariery wyg?osi? setki wyk?adów i prze?y? wi?kszo?? nieprzyjemnych, tragicznych czy kr?puj?cych sytuacji, które na ogó? przera?aj? przysz?ych i niedosz?ych mówców. Praktyczne lekcje i zaskakuj?ce wyznania pozwol? Ci popatrze? z zupe?nie innej perspektywy na sztuk? przemówie? publicznych, perswazji, skutecznej komunikacji, uczenia si? oraz nauczania. Chcesz si? uczy?? Ucz si? od mistrza.

 • Dowiedz si?, jak nie zanudzi? s?uchaczy na ?mier?.
 • Odkryj, co robi?, kiedy sprawy id? nie po Twojej my?li.
 • Sprawd?, jak nauczy? innych czegokolwiek.
 • Poznaj sztuk? odpowiadania na niewygodne pytania.
 • Naucz si? pokonywa? l?k i parali?uj?cy strach.
 • Oce?, czego mo?esz nauczy? si?, ?ledz?c wyst?py komików.

"Przeczyta?am pierwsz? stron?, wy??czy?am telefon i komputer, bo wiedzia?am, ?e nie ma si? co rozprasza?, ta ksi??ka to naprawd? CO?!"
-- http://onepress.pl/recenzjamiwypu.phtml">tak o ksi??ce Scotta Berkuna pisze polska bestsellerowa autorka>>

 • Helion; September 2010
 • ISBN: 9781457173202
 • Edition: 1
 • Read online, or download in DRM-free ePub format
 • Title: Wyznania mówcy. Spraw, by ludzie Ci? s?uchali
 • Author: Scott Berkun
 • Imprint: Helion
Subject categories
ISBNs
 • 9788324628070
 • 9781457173202
 • 9781457173189