Helion

New Releases

Language

Ebook Format

DRM

1 - 10 of 179 results

Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II
Helion (2012)
US$10.00

Witamy w ?wiecie najnowocze?niejszych praktyk biznesowych i niezmierzonych mo?liwo?ci w dziedzinie...

Monitoring i bezpiecze?stwo sieci
Helion (2012)
US$9.99

Poznaj najskuteczniejsze metody obrony sieci korporacyjnych Jak stworzy?

Algorytmy. Almanach
Helion (2010)
US$11.99

Ca?a wiedza o algorytmach w jednym podr?czniku! Jaki wp?yw na ró?ne algorytmy wywieraj? podobne...

JavaScript. Nieoficjalny podr?cznik
Helion (2010)
US$18.99

Wykorzystaj mo?liwo?ci JavaScript! Jak rozpocz?? przygod? z JavaScript? Jak dynamicznie...

Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie II
Helion (2010)
US$20.99

Poznaj najprostsze sposoby tworzenia efektownych stron internetowych Jak kontrolowa? wygl?d...

Wielkie umys?y programowania. Jak my?l? i pracuj? twórcy najwa?niejszych j?zyków

Poznaj z bliska najwi?ksze autorytety ?wiata informatyki! Jak powstaj? j?zyki

Wyra?enia regularne. Receptury
Helion (2010)
US$18.99

Poznaj i wykorzystaj mo?liwo?ci regexpów w codziennej pracy! Jak wyra?enia regularne mog?...

ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0
Helion (2008)
US$11.99

Poznaj sekrety zaawansowanych technologii budowy portali internetowych Web 2.0 Jak...

Testowanie bezpiecze?stwa aplikacji internetowych. Receptury
Helion (2010)
US$11.99

Poznaj i wykorzystaj mechanizmy testowania zabezpiecze?, a nikt nie prze?lizgnie si? przez Twoj?...

Ajax. Wzorce projektowe
Helion (2007)
US$16.99

Praktyczne rozwi?zania dla projektantów aplikacji sieciowych Projektowanie aplikacji z...